Бизнес курс за ръководители

мениджмънт и лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"

АДАПТИРАЩИЯТ
МЕНИДЖМЪНТ

Въведение

Мениджмънтът се изучава в курса като адаптиращ процес. Той следва и да е адаптивен към промените. Тогава се вземат ефективни управленски решения. Това е адаптиращ мениджмънт.
Успешното изпълнение на управленските решения се нуждае от лидерство, адаптирано към човешките ресурси и организационната култура. Това е адаптивното лидерство.

Средата на организацията

Динамичността на средата, в която функционира фирмата е висока: природна среда, клиенти, конкуренти, партньори, обща конюнктура. Постоянното адаптиране на организацията към промените я прави успешна, включително и в условията на икономическа криза.

 

Бизнес курс за ръководители

Динамиката на
организацията

Организацията също ежедневно и ежечасно се променя, защото е сложна система. Вашето състояние и настроение също се променят от сутринта до вечерта. Това изисква адаптивно лидерство, което осигурява успешност и тласка организацията към развитие, дори и в условията на обща криза.

Важността на адаптацията

Ефикасността и ефективността на организацията зависят от нейната приспособеност (адаптираност) към средата и към целта на функциониране. Високата адаптираност гарантира висока ефективност. Адаптивността на организацията й позволява да функционира успешно и да се развива и при неблагоприятните условия на икономическа криза.

Успешният мениджмънт

Успешният мениджмънт е адаптивния, провеждан като адаптиращ процес. Той постоянно е адаптиран към реалността и осигурява висока адаптираност и ефективност на организацията. Резултатът е парадоксален: извлича се полза от проблемите и се тласка развитието на фирмата. Това се отнася и за проблемите, създавани при криза.

Успешното лидерство

Успешното лидерство се основава на решения, взети чрез адаптиращият мениджмънт. Те се реализират чрез адаптивен лидерски стил, съобразен с индивидуалностите на служителите и с характеристиките на конкретната ситуация.

За повече мъдрост

Мъдростта е в далновидността, в предвиждането на събитията и ситуациите. "Умният човек решава проблемите, а мъдрият ги предотвратява".

За една легенда

Една легенда от древност незнайна разкрива най- най-важната тайна: светът е познаваем, но за жалост, ако го изучаваш в неговата цялост.
Виж легендата
 

Обновена на: 05.05.2019