Бизнес курс за ръководители

адаптиращ мениджмънт
и адаптивно лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"

ВОДЕЩИЯТ

Въведение

Резултатите от всяко обучение зависят от знанията, подготовката и опита на този, който го провежда, от учебния план и учебното съдържание. Провеждането на едно обучение по единен замисъл и синхронизация между програма, учебно съдържание и педагогически подходи и тестове винаги има висока резултатност.

За водещия

Бизнес курсът се води от Владимир Величков, доцент, доктор на науките. Той е с над 30 годишен опит като преподавател в областта на организациите и тяхното управление. Ползва знания и подходи от "гребена на вълната". Използва съвременните  знанията за системите и организациите, мениджмънта и лидерството, подходите и методите за обучение.

Водещият доцент Владимир Величков

Още за водещия

Има задълбочени изследвания в областта на теорията на организациите: адаптивните процеси, устойчивостта на функционирането и развитието, целевите процеси, ефикасността и ефективността, проблемите на управляването и лидерството. Замисълът за курса, учебната програма, учебното съдържание и тестовете са дело на водещия.

За начина на провеждане

Курсът се провежда дистанционно. Състои се от 4 цикъла по 7 дни. Всеки цикъл съдържа 6 урока. Това са видеофилми с продължителност 50-60 минути, подготвени от водещия. Те включват аудиовизуално изложение, изписване на основни фрази, схеми, графици, таблици, снимки. Курсът се провежда по учебната програма. .

 

Видеофилмът се следва от тест за самопроверка. Всеки цикъл завъшва с изпитен тест за ограничено време. Оценяването е по точкова система, като крайната оценка е средната от четирите теста. При успешен резултат от тестовете се издава сертификат Той има официална стойност за доказване на квалификация от продължаващо обучение.

Обновена на: 07.03.2021