Бизнес курс за ръководители

мениджмънт и лидерство"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"

ВОДЕЩИЯТ

Въведение

Резултатите от всяко обучение зависят от знанията, подготовката и опита на този, който го провежда, от учебния план и учебното съдържание. Провеждането на едно обучение по единен замисъл и синхронизация между програма, учебно съдържание и педагогически подходи и тестове винаги има висока резултатност.

За водещия

Бизнес курсът се води от Владимир Величков, доцент, доктор на науките. Водещият на бизнес курса е с над 30 годишен опит като преподавател в областта на организациите и тяхното управление. Води занятията със знания и подходи от "гребена на вълната". Използва съвременните постижения в областта на знанията за системите и организациите, мениджмънта и лидерството, подходите и методите за обучение.

 

Водещият доцент Владимир Величков

Още за водещия

Има задълбочени изследвания в областта на теорията на организациите: адаптивните процеси, устойчивостта на функционирането и развитието, целевите процеси, ефикасността и ефективността, проблемите на управляването и лидерството. Замисълът за курса, учебната програма, учебното съдържание и тестовете са дело на водещия.

За начините на провеждане

Между водещия и всеки участващ се сключва договор за обучението. Курсът се провежда по учебната програма в блокове по 90 минути. Блокът съдържа лекция, упражнение и дискусия. Използва се мултимедия. Курсистите получават отпечатани слайдовете от презентацията с място за водене на записки, както и списък с допълнителна литература.

 

Бизнес курсът завършва с писмени тестове. Оценяването е по точкова система - максимално 100 точки при необходими 55 точки. При успешен резултат от тестовете се връчва свидетелство Свидетелствата имат официална стойност за доказване на квалификация от продължаващо обучение.

Обновена на: 01.12.2020