Бизнес курс за ръководители

адаптиращ мениджмънт
и адаптивно лидерство

"за системно и позитивно мислене и адаптивно действие"


УЧЕБНА ПРОГРАМА

Въведение

Учебната програма на курса е насочена за:
развитие на системното мислене,
изучаване на методите и подходите на адаптивно-адаптиращия мениджмънт и адаптивното лидерство.
Съставена е на модулен принцип за надеждно постигане целите на курса.
Всеки модул продължава 7 дни.

1. Въведение в системите
и организациите

1. Въведение в системите. Видове и свойства.
2. Основни свойства на сложните системи.
3. Сложната система организация. Ресурси. Неминуеми ресурси.
4. Основни и допълнителни ресурси на организацията.
5. Въздействия, адаптивност, адаптация и адаптираност.
6. Цели на организацията; процеси, стратегия, тактики, технологии и адаптирането им;

 

Бизнес курс за ръководители

Абонирайте се

за информация от курса - инфо_КБР. Така ще научите повече за курса и за готовността му за дистанционно следване.

Абониране за инфо_КБР

2. Адаптиращ мениджмънт

1. Информационен модел.
2. Интелектна подсистема; управляване и управленски цикли.
3. Системен анализ – същност и основни понятия.
4. Методология на СА; съвременни подходи.
5. Бизнес план: съдържание, разработване, актуализация.
6. Целева устойчивост: същност, зависимости, подходи и методи за увеличаване и за съхраняване при криза.

3. Култура на
организацията и лидерство

1. Култура на организацията, същност и основни компоненти. генезис.
2. Типове организационна култура (ОК); адаптиращи процеси в културата на организацията.
3. Интелектуални и психологически аспекти на адаптацията на ОК.
4. Комплексно целево развитие на ОК.
5. Лидерство, основни понятия. Импулсът на адаптивността.
6. Основни принципи на лидерството.

4. Адаптивно лидерство

1. Лидерските стилове. Адаптивен стил.
2. Лидерски тактики за пряко въздействие.
3. Лидерски тактики за непряко въздействие.
4. Изграждане на увереност и развитие на позитивното мислене. Развитие на харизмата.
5. Привличане на последователи. Превръщане на работата в състезателна игра. Екипност.
6. Предотвратяване и решаване на проблемите. Действия в кризисни ситуации.

Обновена на: 07.03.2021